Freitas, Énio, and Dora Aguín-Pombo. 2021. “Taxonomy of the Cixiidae (Hemiptera, Fulgoromorpha) from the Madeira Archipelago”. European Journal of Taxonomy 744 (1):1–37. https://doi.org/10.5852/ejt.2021.744.1295.