Wang, Lu-Yu, Muhammad Irfan, Hui-Ming Chen, and Zhi-Sheng Zhang. 2022. “Seven New Species of Meta C.L. Koch, 1836 (Araneae, Tetragnathidae) from Southwest China”. European Journal of Taxonomy 834 (1):117–147. https://doi.org/10.5852/ejt.2022.834.1905.