Li, Jing-chao, Jian-quan Liu, and Xin-fen Gao. 2022. “A Revision of the Genus Malus Mill. (Rosaceae)”. European Journal of Taxonomy 853 (1):1-127. https://doi.org/10.5852/ejt.2022.853.2019.