Author Details

Kawakatsu, Mahasaru, 9-jo 9-chome 1-8, Shinkotoni, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido, Japan