Author Details

Zidarova, Ralitsa, St. “Kliment Ohridski” University of Sofia, Faculty of Biology, Department of Botany, 8 Dragan Tzankov Blvd., Sofia 1164, Bulgaria