No 525 (2019)

Three new species of the genus Mimetus Hentz, 1832 (Araneae: Mimetidae) from Yunnan-Guizhou Plateau of China

Jiahui GAN, Xiaoqi MI, Muhammad IRFAN, Xianjin PENG, Siyu RAN & Ying ZHAN

Section: Zoology; pp. 1-13, 7 figures, 8 references; https://doi.org/10.5852/ejt.2019.525

accepted: 26 March 2019; published: 15 May 2019

Table of Contents

Zoology

Jiahui Gan, Xiaoqi Mi, Muhammad Irfan, Xianjin Peng, Siyu Ran, Ying Zhan